Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Licznik

Dzisiaj25
Wczoraj65
Tydzien90
Miesiac709
Wszystkie264192
STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW POLSKICH ,,SKLEP DLA CIEBIE" Drukuj Email

STATUT
STOWARZYSZENIA KUPCÓW POLSKICH "SKLEP DLA CIEBIE"
(uwzględniający zmiany przyjęte na Walnym Zebraniu Członków w dniu 12 grudnia 2008r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Kupców Polskich "Sklep dla Ciebie" zwanego dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych może prowadzić działania również za granicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie posługuje się logo według załącznika Nr 1 do niniejszego statutu.
§ 3
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§ 4
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały regionalne, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W celu prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zawrzeć stosowną umowę z innym podmiotem prawa.
§ 6

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może podpisywać umowy z innymi podmiotami gospodarczymi (osobami fizycznymi i prawnymi).
3. O podjęciu działalności gospodarczej jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia w formie uchwały.
4. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Regionalnych Zarządów w Oddziałach Regionalnych. Zarządy  Regionalne mają obowiązek poinformować Zarząd Główny o planowanym podjęciu działalności gospodarczej i jej zakresie.
§ 7
Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie RP bez względu na ich formę prawną i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Pomoc w zakresie uzyskiwania informacji legislacyjnej i handlowej dla członków stowarzyszenia oraz wspieranie wykorzystywanej w tym celu przez członków infrastruktury informatycznej; prowadzenie wszelkich form doradztwa prawnego, organizacyjnego i logistycznego,
3. Promocja idei i roli małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie klimatu sprzyjającego podejmowanym inicjatywom i procesom rozwoju przedsiębiorczości,
4. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec czynników zagrażających ich prawidłowemu działaniu,
5. Wypracowywanie wspólnych stanowisk środowiska małego biznesu wobec organów władzy celem uwzględniania szczególnej roli przedsiębiorczości w rozwoju potencjału gospodarczego i ekonomicznego oraz jej wpływu na kształtowanie warunków społecznych,
6. Współpraca z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym i społecznym  mającymi na celu rozwój gospodarczy i społeczny środowisk lokalnych i regionalnych,
7. Szerzenie - zgodnie z ideą integracji z Unią Europejską - informacji o mechanizmach i warunkach działania przedsiębiorstw w U.E., w warunkach jednolitego rynku, wspieranie w duchu integracji europejskiej przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi konkurencyjności naszych małych i średnich firm.
8. Podejmowanie inicjatyw w interesie reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia podmiotów gospodarczych mających na celu ułatwienie ich działalności i rozwoju w gospodarce rynkowej oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej.

9. Inne działania uchwalone przez władze Stowarzyszenia.
10. Promowanie działalności statutowej Stowarzyszenia i jego znaku towarowego w celu utrwalenia w świadomości konsumentów i społeczności lokalnych.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Podejmowanie wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia,
2. Organizowanie szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników ich firm,
3. Przedstawianie właściwym władzom i organom, postulatów, opinii i stanowisk w sprawach związanych z działalnością gospodarczą reprezentowanych w Stowarzyszeniu środowisk,
4. Tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej, zbiorów przepisów i innych regulacji zgodnie z obowiązującymi wykładniami w Polsce i w Unii Europejskiej,
5. Nawiązywanie wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
6. Organizowanie przedsięwzięć promujących członków Stowarzyszenia, ich firmy i reprezentowane środowiska,
7. Organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych,
8. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, charytatywnymi i fundacjami,
9. Umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania z dóbr niematerialnych należących do Stowarzyszenia (znaki towarowe, wzory użytkowe, prawa autorskie, wynalazcze etc) w celu wspomożenia intensyfikacji oraz konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Stowarzyszenia.
10. Udzielenie dobra niematerialnego w zakresie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym może następować poprzez jego połączenie, włączenie lub inne odpowiednie zastosowanie w ramach produktu lub usługi świadczonych przez członka stowarzyszenia.
11. Udzielenie dobra niematerialnego przez Stowarzyszenie może dotyczyć również jego wykorzystania w całości lub części w działalności promocyjnej lub reklamowej podejmowanej przez członka Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
12. Przekazywanie członkom stowarzyszenia wiadomości, wiedzy, umiejętności, koncepcji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowiących opatentowanych wynalazków oraz zarejestrowanych wzorów użytkowych.
13. Przekazanie dóbr wskazanych w punkcie poprzedzającym może być powiązane ze świadczeniami dodatkowymi, a zwłaszcza udzieleniem pomocy w zakresie marketingu, szkolenia personelu, montażu urządzeń oraz wyposażenia. 
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
· Członków Zwyczajnych,
· Członków Wspierających,
· Członków Honorowych.
§ 12
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych:
o prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a także -identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia-
współmałżonek,bądź
o kierująca podmiotem gospodarczym, bądź
o wykonująca wolny zawód, której wiedza i doświadczenie może być przydatne w działalności Stowarzyszenia.
o Członkiem zwyczajnym może być także cudzoziemiec - bez względu na miejsce zamieszkania - identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia zawierającej:
o imię nazwisko,
o miejsce zamieszkania (siedziba),
o datę urodzenia, (w przypadku kandydata małoletniego - zgodę przedstawicieli ustawowych)
3. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie (ze względu na miejsce zamieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej kandydata)Zarządu Regionalnego, zaś w przypadku niepowołania regionu uchwały Zarządu Głównego. Zapis ten nie dotyczy założycieli Stowarzyszenia
4. Od odmownej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków regionu, zaś w przypadku niepowołania regionu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ust. 4 i jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków regionu lub w przypadku jego niepowołania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. O przyjęciu Członka Wspierającego decyduje Zarząd Regionu Stowarzyszenia, zaś w przypadku jego niepowołania Zarząd Główny Stowarzyszenia, na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
§ 14
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§ 15
Członek Zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych statutem, zgodnie z wewnętrznym regulaminem Stowarzyszenia,
3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4. Współdecydowania w podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.
6. Prawa członka zwyczajnego są niezbywalne i mogą być realizowane tylko przez niego osobiście.
§ 16
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. Przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.
§ 17
1. Członek Wspierający i Honorowy posiada prawa określone w § 15 punkt 1,2,3 i może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
2. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie właściwemu regionalnemu zarządowi,
b) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej,
c) Skreślenia z listy członków przez Zarząd Regionalny Stowarzyszenia z powodu zalegania przez okres trzech miesięcy z opłatą składek członkowskich, innych świadczeń regulaminowych lub zadeklarowanych a także w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów oraz  działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,           d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy Sąd Koleżeński w przypadku naruszeń określonych w pkt.1c
e) Pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wykluczeniu przez właściwy Sąd Koleżeński,
f) Pozbawienia godności Członka Honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała,
g) Śmierci,
h) Rozwiązania Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w punktach 1.c do 1e  Zarząd Regionalny, i/lub właściwy Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę oraz wskazując władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone do organów wskazanych w Statucie w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
3. W przypadku wniesienia odwołania od uchwały o wykluczeniu albo skreśleniu z listy członków wszelkie prawa członka Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
4. O ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia wykluczeni z niego członkowie mogą ubiegać się nie wcześniej niz po uppływie 6-ciu miesięcy od daty uprawomocnonej decyzji o wykluczeniu.
5. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób,które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie punktu 1c i 1d następ[uje po zaopiniowaniu wniosku skierowanego do Zarządu Głównego przez właściwy Zarząd Regionalny.
Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Główny Sąd Koleżeński.
§ 20
1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy  100 osób Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybieranych w proporcji: - 1 delegat na trzech członków zwyczajnych.Powyżej 150 osób proporcja wyniesie 1 delegat na 4 członków zwyczajnych,powyżej 200 osób 1 delegat na 5 członków zwyczajnych ,powyżej 500 osób 1 delegat na 10 członków zwyczajnych , powyżej 1000 osób proporcja wyniesie 1 delegat na 20 członków zwyczajnych. Postanowienia statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków stosuje się wówczas do Zebrania Delegatów.
2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi Ordynacja Wyborcza do organów Stowarzyszenia uchwalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały Regionalne. Do ich powołania przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Regionalny Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
4. Władzami Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Regionu,
2. Regionalny Zarząd Stowarzyszenia,
3. Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, 
4. Regionalny Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.  

§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Członków Regionu, zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego wybranych władz w trakcie kadencji, uzupełnia się go spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności otrzymanych podczas wyborów głosów Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 składu danego organu.
4. Członkowie dokooptowani w sposób określony w  pkt. poprzednim pełnią swe funkcje do czasu kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia (do upływu obecnie trwającej kadencji).
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
§ 22
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne (sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze) lub nadzwyczajne.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje przewodniczący wybierany każdorazowo na początku posiedzenia.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli obecnych jest na nim co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia powiadamia członków na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na rok kalendarzowy, w pierwszej połowie roku.
5. Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się co cztery lata.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny.
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu Członków Stowarzyszenia lub 1/3 ogólnej liczby Regionalnych Zarządów Stowarzyszenia lub 1/3 delegatów
7. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu
8. Jeżeli Zarząd Główny we wskazanym wyżej terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obowiązek jego zwołania spoczywa na Komisji Rewizyjnej w terminie następnego miesiąca. 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 24
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
- uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia;
- uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
- wybór członków władz naczelnych Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- określenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego;
- uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;
- nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego;
- podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia;
- rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, dla których statut nie zastrzega kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia
§ 25
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 5 - 9 członków w tym co najmniej po jednym z każdego regionu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia każdorazowo podejmuje uchwałę określającą liczbę członków Zarządu w danej kadencji.
2. Członkowie Zarządu Głównego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa oraz Skarbnika i Sekretarza.
3. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5. Do ważności uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy oraz Sekretarza lub Skarbnika
6. Zarząd Główny może być w odwołany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 26
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
a. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
b. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
d. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
e. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
f. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla regionalnych zarządów;
g. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników Stowarzyszenia
h. składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
i. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów regionalnych, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;
j. koordynowanie działalności jednostek terenowych;
k. zawieszanie uchwał Regionalnych Zarządów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
l. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu;
m. podejmowanie uchwal o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji;
n. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
o. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia;

 p. rozpatrywanie odwołań od uchwał Regionalnych Zarządów w sprawach określonych w § 18 pkt 1 lit.c statutu;
q. podejmowanie uchwał dotyczących osobowości prawnej terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
§ 27
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. upływu kadencji, przy czym za datę jej upływu uważa się datę złożenia sprawozdania na Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
c. rezygnacji z udziału w tym organie;
d. odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów;
e. śmierci
§ 28
Dla obsługi administracyjnej i prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia Zarząd Główny może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyrazili ustną zgodę na kandydowanie, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba spokrewniona lub spowinowacona z członkiem Zarządu Głównego.
3. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego
4. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio.
§ 30
Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia; nie rzadziej niż raz w roku;
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określenia terminów i sposobów ich usunięcia.
3. Składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Głównego mogących powodować lub powodujących nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności;
4. Występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem bądź istotnym interesem Stowarzyszenia działań Zarządu Głównego;
5. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w § 23 ust. 7;
6. Uchwalanie własnego regulaminu działania oraz regulaminu Regionalnych Komisji Rewizyjnych;
7. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z całokształtu działalności w okresie sprawozdawczym oraz stawiania wniosku o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Główny Sąd Koleżeński

§ 31
Główny Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
a. Rozpatrywania spraw wniesionych przez Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną, w stosunku do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia.
b. Rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu i decyzji władz Stowarzyszenia.
c. Rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia oraz kwestii spornych wniesionych przez członków Stowarzyszenia wynikających z ich działań w zakresie statutowym.
d. Orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia
e. Opiniowania odwołań wniesionych do Sądu Koleżeńskiego od decyzji władz Stowarzyszenia.
f. Uchwalania regulaminu działania Sądu Głównego oraz regionalnych Sądów koleżeńskich. Regulaminy te wymagają zatwierdzenia prze Walne zebranie członków.
g. Rozpoznawanie odwołań od orzeczeń wydanych przez regionalne sądy koleżeńskie.
§ 32
1. Główny Sąd Koleżeński liczy od 4 do 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Walne Zebranie Członków każdorazowo podejmuje uchwałę określającą liczbę członków Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadach równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do składania wyjaśnień, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio.

§ 33
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
· upomnienia,
· nagany,
· zawieszenia w prawach członka;
· wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 34
1. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Głównym Sądem Koleżeńskim
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym: Przewodniczący lub jego zastępca oraz dwóch członków.
3. Od orzeczeń wydanych przez Główny Sąd Koleżeński przysługuje prawo odwołania do Walne go Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.
4. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwal władz Stowarzyszenia lub po upływie 3 miesięcy od powzięcia przez właściwy sąd wiadomości o naruszeniu Statutu lub uchwał.
5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

  Władze Oddziału Regionalnego
§ 35
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały regionalne.
2. Rozwiązanie oddziału regionalnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1. zaprzestania statutowej działalności przez oddział regionalny lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania trwający przez okresie dłuższy niż 1 rok;
2. złożenia przez Regionalny Zarząd wniosku o rozwiązanie oddziału regionalnego.
§ 36
1. Władzami oddziału regionalnego są władze określone w § 20 ust. 4.
2. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.
Walne Zebranie członków Regionu
§ 37
1. Walne Zebranie Członków Regionu jest najwyższą regionalną władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Regionu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Regionu należy:
a. uchwalanie programów działania oddziałów regionalnych;
b. wybór i odwoływanie członków władz oddziału regionalnego;
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Regionalnego Zarządu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Regionalnemu Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem
d. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Regionu, dla których statut nie ustala kompetencji innych władz.
4. Walne Zebranie Członków Regionu zwołuje Regionalny Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
5. Postanowienie § 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu zwołuje Regionalny Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Zarządu Głównego.
c. na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Regionalnej Komisji Rewizyjnej
d. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału Regionalnego.
7. Regionalny Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu w ciągu I miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 3 i 4.
8. W przypadku nie zwołania przez Regionalny Zarząd Walnego Zebrania Członków Regionu w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Regionalna Komisja Rewizyjna.
9. Postanowienia § 23 ust. 1 i 9 stosuje się odpowiednio.
Regionalny Zarząd

    § 38
1. Regionalny Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością regionalną Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Regionu, a w szczególności:
a. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Regionu,
b. uchwala okresowe regionalne plany działania i preliminarze budżetowe,
c. powołuje i rozwiązuje regionalne komisje problemowe,
d. zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w regionie,
e. podejmuje uchwały w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników władz regionalnych, podpisywania stosownych z nimi umów oraz podpisywania umów dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia w danym regionie z podmiotami, o których mowa w § 5 i 6Statutu,
f. określanie szczegółowych kierunków działania oddziału regionalnego;
g. reprezentowanie oddziału regionalnego na zewnątrz;
h. podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń regulaminowych;
i. uchwala wnioski o rozwiązanie oddziału regionalnego
j. zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Regionu;
k. składa sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w regionie.
2. Regionalny Zarząd składa się z  5-9 członków wybieranych na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Regionu, które każdorazowo podejmuje uchwałę określającą tę liczbę. Na swym pierwszym posiedzeniu Regionalny Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa,Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
3. Posiedzenia Regionalnego Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania regionalnych zarządów określa regulamin uchwalony przez te zarządy.
5. Postanowienia § 27 i 28 stosuje się odpowiednio.
   
  Regionalna Komisja Rewizyjna
§ 39
1. Regionalna Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Regionalnego Zarządu.
2. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Członkiem Regionalnej Komisji nie może być osoba spokrewniona lub spowinowacona z Członkiem Zarządu Regionu.
3. Do zadań Regionalnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia w regionie,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określenia terminów i sposobów ich usunięcia,
c. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Regionalnego Zarządu mogących powodować lub powodujących nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia w regionie z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
d. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem bądź istotnym interesem Stowarzyszenia działań Regionalnego Zarządu,

  e. składanie Walnemu Zebraniu Członków Regionu sprawozdania z całokształtu działalności w okresie sprawozdawczym oraz stawiania wniosku o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionalnemu.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania regionalnych komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez główną komisję rewizyjną.
5. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu regionu
6. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio.
Regionalny Sąd Koleżeński
§ 40
1. Regionalny Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do:
1. rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
2. rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia w danym regionie
2. Regionalny Sąd Koleżeński w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:
1. Zarządu Głównego lub Regionalnego Zarządu.
2. Głównej Komisji Rewizyjnej lub Regionalnej Komisji Rewizyjnej;
3. co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych w danym regionie;
4. zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.
§ 41
1. Regionalny Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Członek Regionalnego Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
§ 42
1. Postanowienia § 33 i 34 stosuje się odpowiednio.
2. Regionalny Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym, tj. przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Sądu i dwóch członków.
3. Od orzeczeń Regionalnego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 43
1. Regionalny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Regionu.
2. Regionalny Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeńsk.
3. Przewodniczący sądu koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu regionu.
4. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio. 
Rozdział V 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 44
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne, prawa majątkowe, w tym także z zakresu własności intelektualnej oraz fundusze, których źródłami powstania są:
· składki członkowskie
· darowizny, spadki, zapisy
· inne dochody uzyskiwane z ofiarności publicznej
· dotacje
· dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia
· dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia czynności prawne zdziałane przez Stowarzyszenie
· inne wpływy uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
§ 45
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 46
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków Zarządu Głównego - w tym Prezesa Zarządu Głównego lub jego zastępcy - działających łącznie.
2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w innemu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie udzielonego im przez Zarząd Główny pisemnego pełnomocnictwa.
3. Zakup lub zbycie składników majątku stowarzyszenia o wartości rynkowej przenoszącej kwotę 2000 zł. wymaga dla swej ważności uchwały Zarządu Głównego,
4. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do Regionalnych Zarządów w oddziałach regionalnych.
Rozdział VI
Nagrody i Kary
§ 47
Zasady i tryb przyznawania  wyróżnień oraz udzielania kar przewiduje regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 48
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 49
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 50
Powyższe uchwały mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy dołączyć projekty stosownych uchwał.

§ 51
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz decyduje o przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 52
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (DZ. U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 
14 Sierpnia 2018
Wtorek
Imieniny obchodza:
Alfred, Atanazja,
Dobrowoj, Euzebiusz,
Kalikst, Kaliksta,
Machabeusz
Do konca roku zostalo 140 dni.

Przydatne linki